Algemene voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Eye Legal, hierna ook te noemen Eye Legal,  is een eenmanszaak te Utrecht die voldoet  aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Eye Legal staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57629668.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7: 404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Eye Legal.
 3. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van degenen die voor de eenmanszaak Eye Legal werken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Eye Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 5. Advocatenkantoor Eye Legal zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van de derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Eye Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 6. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Eye Legal aansprakelijk-heidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 7. Advocatenkantoor Eye Legal zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor Eye Legal in redelijkheid worden vastgesteld. Een eventueel voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Eye Legal dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Advocatenkantoor Eye Legal jaarlijks vast te stellen uurtarieven. De door Eye Legal in rekening gebrachte bedragen ter zake van honorarium zijn exclusief BTW.
 9. Eye Legal zal voor spoedzaken (bijvoorbeeld in de avonduren en weekenden te verrichten werkzaamheden) een afwijkend uurtarief in rekening kunnen brengen, in die zin dat het bruto uurtarief dan met 50% wordt verhoogd.
 10. Door Eye Legal ten behoeve van de opdrachtgever betaalde en nog te betalen kosten van derden zijnde verschotten waaronder griffierechten deurwaarderskosten etc. worden separaat in rekening gebracht. Eventuele reiskosten worden in voorkomend geval eveneens separaat in rekening gebracht.
 11. Advocatenkantoor Eye Legal zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en de werkzaamheden zonder nadere aankondiging kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 12. Advocatenkantoor Eye Legal zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Advocatenkantoor Eye Legal behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen.
 13. Advocatenkantoor Eye Legal is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met in achtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Advocatenkantoor Eye Legal hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 14. Indien de opdrachtgever zonder tijdig afzeggen dat wil zeggen uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak niet op de afspraak verschijnt zal Eye Legal de afspraak inclusief eventuele voorbereidingstijd in rekening brengen (één uur honorarium). Voor niet nagekomen afspraken buiten kantoor wordt naast de voorbereidingstijd en de bespreking tevens de gehele reistijd tegen het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht.
 15. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Eye Legal en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 16. Deze algemene voorwaarden worden bij aanvang van iedere overeenkomst van opdracht toegezonden en daarnaast gepubliceerd op de website van Eye Legal.Deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, dienen tezamen met de opdrachtbevestiging te worden gelezen. Samen vormen zij de algemene voorwaarden die gelden tussen de opdrachtgever en Eye Legal voor het doel van de opdracht. Indien en voor zover de algemene voorwaarden strijdig zijn met de opdrachtbevestiging, geldt de opdrachtbevestiging.
 17. Het staat Eye Legal vrij om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of te vervangen. In geval van een wijziging wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. De gewijzigde of nieuwe algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eye Legal te verrichten en verrichtte opdrachten, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen laat weten hiermee niet akkoord te gaan.
 18. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. Archiefdossiers kunnen tegen vergoeding van redelijke kosten schriftelijk worden opgevraagd.

 

Utrecht, februari 2020